Mayor

Cllr SW Mgenge

Mayor

Final Registration Weekend Countdown

As we start a new year, I am delighted to share with you the progress of the developments that have been taking place within the uMfolozi Municipality. As a progressive municipality that is moving forward, we are striving to uplift and development of our communities.

Although we are not the biggest municipality in the province, we remain committed to providing quality basic services to our communities. Our small but productive municipality is able to provide the best quality of services which is comparable to bigger municipalities with bigger budgets. I am proud to share with you the progress of the Thusong Centre which is currently under construction. This centre is a reflection of the municipality’s commitment to bring services to the people of uMfolozi. The aim of the centre is to centralise government departments and make them more accessible to our communities. Our residents will not need to travel far to get essential services such as Home Affairs, Social Welfare, Health and Labour etc.

This year is a very important year in government as all South African citizens will participate in the Local Government Elections on the 3rd, August 2016. There are important lessons to learn and to build on as we participate in the final voter registration this coming weekend (9th and 10th April 2016). The first of two voter registration weekends took place on 5th and 6th March under the slogan “It’s in your hands”, and the word is out urging adult South Africans to register their names and addresses on the voters’ roll so that they can vote.

Voter registration weekend is the first step in the countdown to this year’s local government elections. It is the starting point because it is aimed at the preparing the voters’ roll to be used in each ward where elections will be held also because the Electoral Act explicitly requires the IEC to compile and provide a voters’ roll with addresses of voters to all registered political parties, including independent candidates.

For that reason, and many more, it is the responsibility of each adult citizen to ensure that their correct and up to date details appear on the voters’ roll as some ward boundaries have changed after the delimitation process undertaken by the Municipal Demarcation Board late last year.

Ensuring that voters are correctly registered in the voting district where they are ordinarily resident is of particular importance in the context of municipal elections, because these elections will be conducted in the first instance on a ward basis.

Therefore, the final declaration of a free and fair elections by election observers and the IEC will largely depend on the success of this voter registration process in ensuring that only those persons entitled to register and vote in a specific ward do so. I therefore encourage all residents of KwaMbonambi to go out in their number and register to vote come August 3rd.

The challenges of poverty, unemployment and inequality remains our biggest concern. We have implemented many economic programmes within our communities to help uplift members of our communities and I urge residents to make use of these programmes. Eradicating unemployment amongst our youth is one of our major directives because we want to create an educated and skilled workforce of young individuals who will take uMfolozi forward. Investors that come into our municipality are looking elsewhere for their workforce because we lack skilled youth. We have skills development programms in place and promote event such as the Siyabonga Sangweni Sports Tournament to remind our youth that anything is possible if you are willing to work for it. Tournaments like these, not only discourage social ills such as alcohol, drug abuse, crime and teenage pregnancy but teaches our youth that even youth from the rural outskirts of uMfolozi can achieve greatness just like Siyabonga Sangweni.

Our implementation of the Back to Basics Programme which was rolled out by the national government, is aimed to ensuring that we deliver basic service to our communities timeously and effectively. We are committed to this programme and have been ensuring that our communities and neighbourhoods benefit from the cleanliness campaigns, refurbishment of child day-care facilities, infrastructure development, and establishment of essential services.
On behalf, of our municipal staff and councillors, I would like to thank the community of uMfolozi for their continuous support of our programs and wish you a prosperous 2016.

_____________________________________________________________________________________________________

Message from the Mayor: S’manga Mgenge

As we enter a new term as the uMfolozi Municipal Council for the 2016-2021 municipal term; the newly elected Council will follow and strengthen the values of its previous predecessors. The communities of uMfolozi trusted every new member of this council to deliver on the promise of creating a better home for them.

This Council will build on the solid foundation left behind by the previous administration, by fulfilling our mission of being a municipality that is innovative, governed accordingly and has a clear vision of developing the lives of the people of uMfolozi.

Our vision is clear that we need to fully address poverty through economic growth by attracting investors into our small municipality, equipping our residents with skills and creating job opportunities. We believe that through a strategy focused on poverty alleviation through skills and economic development that we can create a better life for all residents of uMfolozi.

We will also tackle the triple challenges of unemployment, poverty and inequality, continue to develop and maintain our infrastructure, educate and develop our youth and create a safe community for women and children.

We thank the people of our great municipality for trusting us with their vote and we will work hard to make sure that this Council fulfils its mandate and move uMfolozi forward.

_____________________________________________________________________________________________________

Umnyalezo ophuma kuMeya

Kuyilungelo engingalithathi kakula ukuthi ngihlezi ngixhumani namalunga omphakathi woMkhandlu waseMfolozi. Lencwadi eqgukethe ulwazi ngezinto ezenziwa uMkhandlu, ibeka obala ukuthi senza njengoba sasiqumile sokuthatha loMkhandlu wethu omncane ozimisele ngokusebenza ukuthi uhlezi uqhubekela phambili ngezindlela ezingcono zokuxhumana nomphakathi.

Njengomkhandlu sisathatha izinqumo ezincomekayo zokuthuthukisa abahlali baseMfolozi abahlwempu. Kade ngivakashele esikoleni saseHomeLeigh KwesakwaMthethwa ewardini lesishiyangalombili lapho uMkhandlu ofike wanikeza abafundi abagama shumi ayisithupha nane ngemifaniswano yesikole. SinguMkhandlu okubona kubalulekile ukuletha inhlopho kanye nesithunzi esiqotho kubahlali bethu kanti njengoba izikhathi zinzima nemali inganeni kalula kubazali, ikakhulukazi laba abasezindaweni zasemakhaya okubenza ukuthi bangakwazi ukuthengela izingane zabo umfanikiswano wesikole. Ngiyazibhophelezela ngokwami ukuthi akumele kube khona umfundi eMkhandlweni waseMflolozi osaba ukuya esikoleni ngenxa yokuthi uzohlekwa ezinye izingane noma uzothethiswa esikoleni ngenxa yokungabi nomfanekiswano ofanele.

Ngizwele kakhulu njengoba isifundazwe sethu kanye nezwe lilonke kade lithintwe ifa elimnyama lokushaya abantu bokufika baseAfrika, akekho umAfrika okumele atshele omunye umAfrika ukuthi akaphume kulelizwe ngoba Sisonke singaba hlali baseAfrika. SinguMkhandlu sithi Phansi! Ngodlame olubhekiswe kwabokufika Phansi!

NjengoMkhandlu siyazibhophelzela ekuhambisaneni nohlelo lwahulumeni wazwelonke lokubuyela emasisweni, singuMfolozi siyakholelwa ukuthi kumele sibuyele emasisweni ukuze sikwazi ukuletha izindingo zabantu abazidinga nsuku zonke khona umphakathi uzobona ngamehlelo ukuthi siyasebenza.

Inyanga yabantu abasha isiseduze, akumele nangengozi sikhohlwe iqhaza elabanjwa intsha yangesikhathi sobandlululo ukuze ilethe ushintsho kulelizwe, kanti futhi akumele sikushaye indiva ukuthi intsha yanamhlanje iyona ikusasa lethu. Sizoba nezinhlelo ezahlukene zokulolonga intsha njengoba nami ngilindele ngabomvu umdlalo womcitiswano weqhawe laloMkhandlu uSiyabonga Sangweni.

Siyabonga kumphakathi ngokubekezela nokusebenzisana nathi, siphinde sizibophezele njengoMkhandlu waseMfolozi ukuthi intuthuko sizoyiletha sicabanga abahlali bethu phambili.